رفتن به بالا

تلفن : 0912-2062720


یونولیت یونولیت ورق یونولیت بسته بندی یونولیت فوم یونولیت قالب

بلوک های سقفی پلی استایرن

استاندارد های فنی برای استفاده از بلوک های سقفی پلی استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه بلوک کرومیت

بلوک های سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردی از قبیل ایمنی در برابر آتش، رواداری های ابعادی، مقاومت مصالح (که می تواند با دانسیته مصالح ارتباط داشته باشد)، شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت گردد. بنابراین لازم است تا مشخصات بلوک تولیدی با ضوابط زیر انطباق داشته و در اجرا نیز از روشها و محافظتهای صحیح بهره گیری گردد. بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید علاوه بر تطابق با این ضوابط، مانند سایر سیستم های ساختمانی به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و آئین نامه های مصوب مرتبط مطابقت نماید.

 

۱) الزامات ایمنی در برابر آتش

۱-۱٫ فقط مجاز به استفاده از کندسوزشده نوع ۲ بلوک پلی استایرن منبسط بوده و استفاده از غیرکندسوزها مطلقا ممنوع می باشد. تولید کنندگان موظف هستند مدارک لازم مبنی بر استفاده از مواد اولیه  کندسوز شده ها را برای تولید بلوک به صورت زیر ارائه دهند:

مواد اولیه که شامل پودر پلی استایرن منبسط شده از انواع محصول کارخانجات پتروشیمی است باید از کندسوز باشد. در این راستا لازم است مدارک فنی معتبری از کارخانه فروشنده مواد اولیه دریافت شود . مدارک فوق بایستی قرار گرفتن ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را، بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی، در یکی از گروه های زیر نشان دهند:

گروه D (یا گروه‌های بهتر از آن) مطابق با استاندارد EN13501-1

گروه B1 (یا گروه‌های بهتر از آن) مطابق با استاندارد DIN 4102

تیپ A مطابق با استاندارد BS 3837-1

گروه A مطابق با استاندارد ASTM E84

۲-۱٫ جهت محفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و همچنین لازم است که برای جلوگیری از برخورد مستقیم حریق های به شکل احتمالی با بلوک، زیرسقف با استفاده از یک پوشش مناسب محافظت بشود . پوشش لازم است که به تیرها و تیرچه ها وصل شده و مهار بشود. لازم بهه ذکر است که تنها اتصال مستقیم به بلوک پلی استایرن مثل گچ کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی، مورد قبول نمی باشد. انواع پوششهای پذیرفته شده و استاندارد به صورت ذیل می باشد:

۱ سانتی متر که به نحو / “پوشش گچ یا پوششهای محافظ پایه گچ-پرلیت یا گچ -ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل ۵ مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه ای مهار شده باشد”.

۳-۱٫ اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار ) به تنهایی و بدون استفا ده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچ ه ها (نظیر سیستم رابیتس )

استفاده شود . لذا تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصر ف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد، خودداری نمایند.

۴-۱٫ از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره ) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند، این دیوارها باید از لایه بلوکهای پلی استایرن عبور کرده و تا زیر سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن ) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه ای که بلوکهای پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری گردد.

۱ . Expanded Polystyrene

  1. Fire retarded

۵-۱٫ انبارکردن انواع بلوک در کارگاه های ساختمانی : بلوک های پلی استایرن به شکل منبسط شده در کارگاه های ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (مثل زباله هایی که مشتعل هستند و یا حلال ها و رنگ ها) نگهداری شوند . محل نگهداری باید طوری باشد که هرگونه احتمال ریزش یا ریختن جرقه های جوشکاری یا براده های آهن گداخته بر روی بلوک های ساختمانی به صفر برسد. محل اصلی انبار کردن بلوک ها تا جای نننکن باید فاصله زیادی با محل انجام عملیات ساختمانی داشته باشد تا از حوادٍ احتمالی و ایجاد آسیب روی بلوک ها جلوگیری به عمل آید.

۶-۱٫ توصیه می گردد که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از ۶۰ متر مکعب خودداری شود . در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از ۶۰ متر مکعب، بلوکها به قسمتهای با حجم حداکثر ۶۰ متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل ۲۰ متر فاصله وجود داشته باشد.

۷-۱٫ هیچ یک از کارکنان و کارگرها نباید از وسایلی که ایجاد شعله می کنند (از جمله سیگار) در نزدیکی انبار بلوک ها استفاده کنند. بدین منظور باید تابلوهای ممنوعه حتما در محل نصب شوند و لازم است کپسول های آتش نشانی در محل های مربوطه برای وت مبادا تعبیه شود.

۲) الزامات مکانیکی

۱-۲٫ حداقل مقاومت بلوکهای تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با ۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر ۳۰ سانتی متر طول بلوک باشد. این بار باید در نواری به عرض حداکثر ۷ سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود.

تذکر: آزمایشات نشانگر آن است که به دلیل اختلافات موجود در مواد اولیه و نیز در طی فرآیند تولید، نمی توان چگالی کاملا دقیقی برای کسب مقاومت مذکور مشخص کرد. با این حساب انتظار می رود که در صورت تولید مناسب، بلوکهای با عرض ۵۰ و ارتفاع ۲۵ سانتی متر با دانسیته حدود ۱۴ ۱۳ کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب شود. همچنین اگر فرض کنیم شرایط یکسانی از لحاظ مواد اولیه، فرآیند تولید و ضخامت بلوک وجود دارد هر چه میزان عرض بلوک افزایش پیدا کند یا ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتری برای ایجاد مقاومت لازم نیاز خواهد بود.

۲-۲٫ لازم است تا کارخا نجات تولیدکننده بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده دارای آزمایشگاه حداقل برای کنترل رواداری های ابعادی و باربری بلوک باشند . در این آزمایشگاه باید باربری بلوکها با استفاده از جک با بار معادل ۲۰۰ کیلوگرم و بصورت نواری بر روی بلوکهای به طول ۳۰ سانتی متر مورد آزمایش قرار گیرد (مطابق شکل زیر ). بلوکی که به این شکل آزمایش می شود، نباید دچار هیچگونه شکست یا گسیختگی گردد.

۳-۲٫ استفاده از بلوکهای با طول کمتر از ۳۰ سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته باشد . لذا به مصرف کنندگان توصیه می شود از به کار بردن بلوکهای با طول کمتر خودداری نمایند. همچنین هرگونه تولید و یا ارائه بلوکهای به طول کمتر از ۳۰ سانتی متر به مصرف کنندگان ممنوع است.

۴-۲٫ استفاده از بلوک های توخالی با طول کمتر از بلوک کامل (برش آن به قطعات کوچکتر از یک بلوک کامل ) ممنوع است.

۵-۲٫ برای بلوکهای دارای حفره که در ابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پلهای اصلی یا در مجاورت تیرهای عرضی و یا در هر محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد، قرار می گیرند، به منظور جلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن باید تمهیدات لازم برای بستن حفره های بلوک به وسیله درپوشها یا پرکننده های مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا از ورود بتن به داخل آن جلوگیری شود و یا اصولاً در این قسمتها از بلوک های توپر استفاده شود.

۳) الزامات ابعادی

۲۷ میلی متر باشد. از آن جایی که افزایش عرض لبۀ نشیمن این نوع بلوک ها (در ± ۱-۳ . عرض لبه نشیمن بلوکها در محل قاعده باید ۲ مقایسه با بلوک های سفالی و بتنی ) سبب کاهش عرض موثر جان تیرچه بتنی م ی گردد، لذا برای جبران آن توصیه می شود عرض فوندولۀ تیرچه در هنگام ساخت حداقل برابر ۱۴ سانتیمتر درنظر گرفته شود.

۲-۳٫ رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع ۵ و قاعده ۵ سانتی متر به منظور تسهیل در عبور بتن به داخل تیرجه ها الزامی است.

۳-۳٫ حداکثر رواداری طول، عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعلام شده، به شرح زیر باشد: طول بلوک در هر نقطه حداکثر ۵± میلی متر به ازای هر متر طول اسمی بلوک و عرض بلوک حداکثر ۳± میلی متر با عرض اسمی بلوک می تواند تفاوت داشته باشند.

ضخامت هیچ نقطۀ اندازه گیری شده از بلوک نباید بیش از ۵± میلی متر با مقدار اسمی تفاوت داشته باشد.

۴-۳٫ کلیه لبه های بلوک ها (به غیر از محلهای پخی در لبه های فوقانی ) باید گونیا باش ند. رواداری مجاز برای انح راف از گونیا بودن لبه های طولی و عرضی حداکثر ۵± میلی متر به ازای هر ۱۰۰۰ میلی متر طول یا عرض نمونه می باشد. حداکثر انحراف از گونیا بودن لبه ضخامت ۳± میلی متر می باشد.

۴) مشخصات ظاهری

۱-۴٫ بلوکها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند . سطح بلوک باید نسبتاً صاف ب اشد و بین دانه های پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد.

۲-۴٫ لازم است تا نام تولید کننده، کندسوز بودن محصول، حداقل چگالی و اندازه های طول، عرض و ضخامت بلوک بر روی تمام بلوک های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود. در صورت استفاده از چاپ یا برچسب، ا ین کار باید به نحو تثبیت شده صورت گیرد، به گونه ای که امکان پاک شدن یا برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوءاستفاده توسط افراد وجود نداشته باشد.