رفتن به بالا

تلفن : 0912-2062720

قیمت یونولیت ورققیمت یونولیت ورق در مجموعه کارخانجات ایران ورق بسیار مقرون به صرفه می باشد.

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم قیمت یونولیت ورق.

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم به پنج دسته کلی تقسیم شده و هر یک به بخشهای مختلفی جدول بندی میگردد.

  • لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم سقفی ساختمانی(قیمت یونولیت ورق)
  • لیست قیمت یونولیت ورقی (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای)
  • لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم برش با سی ان سی
  • لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم بسته بندی با قالب(قیمت یونولیت ورق)
  • لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم دانه ای یا گرانول

 

لیست قیمت یونولیت ورق (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای/قیمت یونولیت ورق)

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورقی (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای) مواد کره ای خالص خالص
رشرح و ابعادقیمت هر یک قالبوزن هر یک سانتدانسیته/ چگالی
۱یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

تماس گرفته شود۱۴۰ grP7
۲یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۲۰۰ grP10
۳یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۲۴۰ grP12
۴یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۳۰۰ grP15
۵یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۴۰۰ grP20
۶یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

تماس گرفته شود قیمت یونولیت ورق۵۰۰ grP25
۷یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۶۰۰ grP30
۸یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۸۰۰ grP40
۹یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۱۰۰۰ grP50
۱۰یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۱۲۰۰ grP60
۱۱یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

تماس گرفته شود قیمت یونولیت ورق۱۴۰۰ grP70
۱۲یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای

۱۶۰۰ grP80
یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای میباشند.قیمت یونولیت ورق