رفتن به بالا

تلفن : 0912-2062720


ورق در ابعاد ۱۰۰*۲۰۰

دانسیته (تراکم)

۱سانت

۵ سانت

۱۰ سانت

۱۵ سانت

۲۰ سانت

۸

۱٫۱۲۰۵٫۶۰۰۱۱٫۲۰۰۱۶٫۸۰۰۲۲٫۴۰۰۰

۱۰

۱٫۴۰۰۷٫۰۰۰ ۱۴٫۰۰۰۲۱٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰

۱۵

۲٫۱۰۰۱۰٫۵۰۰۲۱٫۰۰۰۳۱٫۵۰۰۴۲٫۰۰۰

۲۰

۲٫۸۰۰۱۴٫۰۰۰۲۸٫۰۰۰۴۲٫۰۰۰۵۶٫۰۰۰

۲۵

۴٫۰۰۰۲۰٫۰۰۰۴۰٫۰۰۰۶۰٫۰۰۰۸۰٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۱۳۲*۲۰۰

دانسیته (تراکم)

۱سانت

۵ سانت

۱۰ سانت

۱۵ سانت

۲۰ سانت

۱۰

۲٫۱۶۰ ۱۰٫۸۰۰۲۱٫۶۰۰۳۲٫۴۰۰۴۳٫۲۰۰

۱۵

۳٫۲۸۰ ۱۶٫۴۰۰۳۲٫۸۰۰۴۹٫۲۰۰۶۵٫۶۰۰

۲۰

۴٫۳۲۰ ۲۱٫۶۰۰۴۳٫۲۰۰۶۴٫۸۰۰۸۶٫۴۰۰

۲۵

۵٫۴۴۰ ۲۷٫۲۰۰۵۴٫۴۰۰۸۱٫۶۰۰۱۰۸٫۸۰۰

ورق در ابعاد ۱۶۰*۲۰۰

دانسیته (تراکم)

۱سانت

۵ سانت

۱۰ سانت

۱۵ سانت

۲۰ سانت

۱۰

۲٫۷۰۰۱۳٫۵۰۰۲۷٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰۵۴٫۰۰۰

۱۵

۴٫۰۰۰۲۰٫۰۰۰۴۰٫۰۰۰۶۰٫۰۰۰۸۰٫۰۰۰

۲۰

۵٫۳۰۰۲۶٫۵۰۰۵۳٫۰۰۰۷۹٫۵۰۰۱۰۶٫۰۰۰

۲۵

۶٫۷۰۰۳۳٫۵۰۰۶۷٫۰۰۰۱۰۰٫۵۰۰۱۳۴٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۷۰*۲۰۰

دانسیته (تراکم)

۱سانت

۵ سانت

۱۰ سانت

۱۵ سانت

۲۰ سانت

۱۰

۱٫۱۵۰ ۵٫۷۵۰۱۱٫۵۰۰ ۱۷٫۲۵۰۲۳٫۰۰۰

۱۵

۱٫۷۵۰۸٫۷۵۰۱۷٫۵۰۰۲۶٫۲۵۰۳۵٫۰۰۰

۲۰

۲٫۳۰۰ ۱۱٫۵۰۰۲۳٫۰۰۰۳۴٫۵۰۰ ۴۶٫۰۰۰

۲۵

۲٫۹۰۰ ۱۴٫۵۰۰۲۹٫۰۰۰۴۳٫۵۰۰۵۸٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۱۰۰*۳۰۰

دانسیته (تراکم)

۱سانت

۵ سانت

۱۰ سانت

۱۵ سانت

۲۰ سانت

۱۰

۲٫۵۰۰۱۲٫۵۰۰۲۵٫۰۰۰۳۷٫۵۰۰۵۰٫۰۰۰

۱۵

۳٫۸۰۰۱۹٫۰۰۰۳۸٫۰۰۰۵۷٫۰۰۰۷۶٫۰۰۰

۲۰

۵٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰۵۰٫۰۰۰۷۵٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰

۲۵

۶٫۳۰۰۳۱٫۵۰۰۶۳٫۰۰۰۹۴٫۵۰۰۱۲۶٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۶۸*۳۰۰

دانسیته (تراکم)

۱سانت

۵ سانت

۱۰ سانت

۱۵ سانت

۲۰ سانت

۱۰

۱٫۷۰۰ ۸٫۴۰۰۱۶٫۸۰۰ ۲۵٫۲۰۰ ۳۳٫۶۰۰

۱۵

۲٫۶۰۰ ۱۲٫۸۰۰۲۵٫۶۰۰ ۳۸٫۴۰۰ ۵۱٫۲۰۰

۲۰

۳٫۴۰۰ ۱۶٫۸۰۰۳۳٫۶۰۰ ۵۰٫۴۰۰ ۶۷٫۲۰۰

۲۵

۴٫۳۰۰ ۲۱٫۲۰۰۴۲٫۴۰۰ ۶۳٫۶۰۰ ۸۴٫۸۰۰